Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Pecsu Press (továbbiakban: Szolgáltató) termékeire és/vagy szolgáltatásaira vonatkozik. Hatályos 2015. augusztus 1-től visszavonásig.

1. ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF Szolgáltató és Megrendelő között (együttesen: Felek) létrejött írásos megállapodás (továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) szabályozásait foglalja össze.

2. Megrendelés
A megrendelni kívánt termék és/vagy szolgáltatás kiválasztása, valamint az ÁSZF megismerése és elfogadása után a Szolgáltatási Szerződés kitöltésével, valamint Megrendelő és Szolgáltató aláírásával jön létre a megrendelés.

3. Megrendelés tárgya
A Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) képezi(k) a megrendelés tárgyát.

4. Teljesítés
A teljesítés részleteit, továbbá a teljesítési határidőt a Szolgáltatási Szerződés tartalmazza. Amennyiben egyik fél nem teljesíti a Szolgáltatási Szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben meghatározott feltételeket, úgy a szerződést másik fél azonnali hatállyal felbonthatja, és a teljesítést elmulasztó féllel szemben kártalanításra lehet jogosult. Ez alól kivétel a bizonyíthatóan nem saját hibából eredő (pl.: Vis Major) mulasztás.

5. Fizetési feltételek
Fizetés történhet készpénzben vagy átutalással. Szolgáltató a kiállított számlát postai úton vagy pdf fájl formátumban a Megrendelő elektronikus elérhetőségére (e-mail) címezve küldi meg. Utóbbi esetben Megrendelőnek elektronikus formában kell megőrizni a számlát. A fizetendő összeget előre kell megfizetni (készpénzes fizetés esetén helyszínen, átutalás esetén 8 napon belül). Késedelmes vagy nemfizetés esetén Szolgáltató a termék elkészítését megtagadhatja, a szolgáltatást korlátozhatja, valamint saját kárának megtérítését a hatályos törvények szerint polgári peres eljárás során érvényesítheti. Továbbá a hatályos szabályozások szerinti késedelmi kamatot (mértéke a felszámítás kezdő időpontjához tartozó félév első napján érvényes jegybanki alapkamat +8%), visszakapcsolási díjat (6 000 Ft) és a PTK. szerinti behajtási költségátalányt (40 eurónak megfelelő aktuális MNB árfolyamon átszámított összeg, forintban) számíthat fel. Barter jellegű megállapodás esetén, melyben viszont termék és/vagy szolgáltatás is szerepel, pénzmozgás nem történik Megrendelő és Szolgáltató között.

6. Szerződésbontás, megszüntetés
A szerződés megszűnhet a szerződés lejártakor, teljesítés vagy fizetés elmulasztása, valamint Vis Major (pl.: elhalálozás) esetén. Határozatlan idejű szerződést bármelyik fél felmondhatja írásban, előzetesen megküldve a másik félnek. Felek a felmondási időt 30 napban határozzák meg. Határozott idejű szerződés rendes felmondással csak akkor mondható fel, ha erről Megrendelő és Szolgáltató írásban külön megegyeznek. Határozott idejű szerződés Megrendelő részéről egyoldalú, jogalap nélküli felmondása esetén a Szolgáltatási Szerződésben foglalt teljes időtartamra vonatkozó díj, továbbá egyszeri 20.000 Ft szerződésbontási díj Szolgáltatót illeti meg. Barter jellegű megállapodás esetén – mivel pénzmozgás nem jön létre – szerződő felek egyike sem jogosult kártalanításra.

7. Szerződés meghosszabbítása
Amennyiben Megrendelő határozott idejű, legalább 6 hónap időtartara vonatkozó havi vagy éves termék és/vagy szolgáltatás-megrendelés esetén a szerződés lejárta előtt 30 nappal írásban máshogy nem rendelkezik a Szolgáltató felé, jelen szerződés változatlan feltételek mellett a már rögzített időtartamra automatikusan meghosszabbodik.

8. Megrendelő felelőssége
Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés teljesítéséhez mindennemű segítséget megad Szolgáltató részére, ellenkező esetben Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a megrendelés tárgyáért. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés tárgyának teljesítéséhez szükséges információk (szöveg, kép, hang, videó, grafika, ábra, egyéb tartalmak) hitelességéért, jogtisztaságáért mindennemű felelősséget vállal, mivel Szolgáltató a Megrendelő által kapott információk és utasítások alapján végzi munkáját.

9. Szolgáltató felelőssége
Szolgáltató kijelenti, hogy munkáját a Megrendelővel egyeztetett módon, a törvényi előírások szerint végzi. Szolgáltató kijelenti, hogy weblapkészítés és weblapkarbantartás, illetve weblap üzemeltetés egyidejű megrendelésekor utóbbira vonatkozóan csak azután állít ki számlát, miután a weblapot elkészítette és azt Megrendelő jóváhagyta.

10. Hivatalos elérhetőségek
A Szolgáltató postai levelezési címe: 8700 Marcali, Rákóczi utca 7. Elektronikus elérhetősége (e-mail): info@pecsu.hu Telefonszáma: +36 70 219 7979.

11. Jogvita
Megrendelő és Szolgáltató között létrejött megállapodásból eredő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Szolgáltató székhelye szerinti városi/megyei bíróság kizárólagos illetékességét jelölik meg.

12. Egyéb rendelkezések
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.